Alfimed as ble i 2018 sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har jobbet systematisk for å oppfylle kravene som har fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallssortering, utslipp, estetikk og transport. 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vår virksomhet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
For at alle ansatte skal ha nødvendige kunnskaper og rutiner for driften av Alfimed as, er det derfor utarbeidet instrukser og rutiner med regelmessig gjennomgang av disse. Alfimed as skal driftes på en kostnadseffektiv, miljø- og ressursvennlig måte, til glede for pasienter, ansatte og dere som er kunder. Miljøengasjement gir en mer energieffektiv drift og økonomiske besparelser. Driften skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Alfimed as skal fremstå som en miljøvennlig samarbeidspartner og arbeidsgiver. Når det gjelder avfall er det utarbeidet gode sorteringsrutiner. Dette kan være en utfordring da mange av våre produkter er av plast. Det skal jevnlig vurderes nye tiltak som kan gjøre driften mer miljøvennlig. Mer avfall skal sorteres og energiforbruket skal ned.
Ved å bli et Miljøfyrtårn, er vi godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det å bli Miljøfyrtårn handler ikke bare om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde, gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og har gjennom utviklingen av sine bransjekrav gjennomført en miljøanalyse og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for den enkelte bransje.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Vår siste årlige klima- og miljørapport finnes her https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/112851